प्रसंग निघाला स्वभावें | बागेमध्ये काय लावावें |
म्हणूनी घेतलीं नांवे | कांहीं एक ||१||
कांटी रामकांटी फुलें कांटी | नेपती सहमुळी कारमाटी |
सावी चिलारी सागरगोटी | हिंवर खैर खरमाटी ||२||
पांढऱफळी करवंदी तरटी | आळवी तोरणी चिंचोरटी |
सिकेकाई वाकेरी घोंटी | करंज विळस समुद्रशोक ||३||
अव्हाटी बोराटी हिंगणबेटी | विकळी टांकळी वाघांटी |
शेर निवडुंग कारवेटी | कांटे शेवरी पांगेरे ||४||
निरगुडी येरंड शेवरी | कासवेद कासळी पेरारी |
तरवड उन्हाळ्या कुसरी | शीबी तिव्हा अंबोटी ||५||
कांतुती कचकुहिरी सराटी | उतरणी गुळवेल चित्रकुटी |
कडोची काटली गोमाटी | घोळ घुगरी विरभोटी ||६||
भोंस बरू वाळा मोळा | उंस कास देवनळा |
लव्हे पानि पोरोस पिंपळा | गुंज कोळसरे देवपाळा ||७||
वेत कळकी चिवारी | ताड माड पायरी पिंपरी |
उंबरी अंबरी गंभिरी | अडुळसा मोही भोंपळी ||८||
साव सिसवे सिरस कुड | कोळ कुंभा धावडा मोड |
काळकुडा भुता बोकडा | कुरंडी हिरंडी लोखंडी ||९||
विहाळ गिळी टेंभुरणी | अविट एणके सोरकिन्ही |
घोळी दालचिनी | कबाब चिनी जे ||१०||
निंबोरे गोडे निंब | नाना महावृक्ष तळंब |
गोरक्ष चिंच लातंब | परोपरीची ||११||
गोधनी शेलवंटी भोंकरी | मोहो बिब्बा रायबोरी |
बेल फणस जांब भरी | चिंच अंबसोल अंबाडे ||१२||
चांफे चंदन रातांजन | पतंग मैलागर कांचन |
पोपये खेलेले खपान | वट पिंपळ उंबर ||१३||
आंबे निंबे साखरनिंबे | रेकण्या खरजूरी तुतें दाळिंबें |
तुरडे विडेल नारिंगें | शेव कविट अंजीर सीताफळें ||१४||
जांब अननस देवदार | सुरमे खासे मंदार |
पांढरे जंगली लाल पुरे | उव्दे चित्रकीं ||१५||
केळी नारळी पोफळी | आंवळी रायआंवळी जांभळी |
कुणकी गुगुळी सालफळी | वेलफळी माहाळुंगी ||१६||
भुईचांफे नागचांफे मोगरे | पारिजातक बटमोगरे |
शंखासुर काळे मोगरे | सोनतरवड सोनफुले ||१७||
जाई सखजाई पीतजाई | त्रिविध शेवती मालती जुई |
पाडळी बकुळी अबई | नेवाळी केतकी चमेली ||१८||
सूर्यकमळिणी चंद्रकमळिणी | जास्वनी हनुमंत जास्वनी |
केशर कुसुंबी कमळिणी | बहुरंग निळयाती ||१९||
तुळसी काळी त्रिसेंदरी | त्रिसिंगी रायचचु रायपेटारी |
गुलखत निगुलचिन कनेरी | नानाविध मखमाली ||२०||
काळा वाळा मरूवा नाना | कचोरे गवले दवणा |
पाच राजगिरे नाना | हळदी करडी गुलटोप ||२१||
वांगी चाकवत मेथी पोकळर | माठ शेपु खोळ बसळा |
चवळी चुका वेल सबळा | अंबु जिरें मोहरी ||२२||
कांदे मोळकांदे माईणमुळें | लसूण आलं रताळें |
कांचन कारिजे माठमुळें | सुरण गाजरें ||२३||
भोंपळे नाना प्रकारचे | लहानथोर पत्रवेलीचें |
गळ्याचे पेढ्या सांगडीचे | वक्र वर्तुळ लंबायमान ||२४||
गंगाफळ काशीफळें क्षीरसागर | सुगरवे सिंगाडे देवडांगर |
दुधे गंगारूढे प्रकार | किनऱ्या रुद्रविण्याचे ||२५||
वाळक्या कांकड्या चिवड्या | कोहाळे सेंदण्या सेंदाड्या |
खरबुजा तरबुजा कलंगड्या | द्राक्षी मिरवेली पानवेली ||२६||
दोडक्या पारोशा पडवळ्या | चवळ्या कारल्या तोंडल्या |
घेवड्या कुहिऱ्या खरसमुळ्या | वेली अळूचमकोरे ||२७||
अठराभार वनस्पती | नामें सांगावीं किती |
अल्प बोलिलों श्रोता | क्षमा केली पाहिजे ||२८||