उठिं उठिं वा बलभीमा |
सखया सुंदर गुणसीमा |
अंतरी धरूनियां प्रेमा |
उठवी अंजनी माता ||ध्रु.||
पूर्वदिशेप्रति भानू उदय करूं पाहे |
कमलदळी भ्रमरालागी सुटका होत आहे |
निबिड बनाचे ठायीं कोकिळा मंजुळ बोभाये |
चरावया चालिले पक्षी मार्गि उभे आहे ||१||
गंगाद्वाराप्रति मुनिजन चालिले स्नाना |
ब्रह्मगिरीच्या शिखरी जाती निज तपाचरणा |
साधकजन पातले सखया तुझिया दर्शना |
तयांप्रति दे भेटी वायुनन्दना ||२||
सकळही वानरगण जाहले तुझे भोवती गोळा |
चिमणालीं लेंकुरें  उठती गोळांगुळमेळा |
तुझिया योगे शोभा दिसती कपिकुळा |
सत्वर जागा होई माझ्या तान्ह्या बाळा ||३||
ऐकूनियां वचनातें आरोळीया देऊनियां मोठी|
उठलासे हनुमान प्रेमें टाळिया पीटी|
निरंजन सुखध्यान गोदेच्या तटीं  |
सद्गुरुनाथ शोभत आहे पंचवटीं ||४||