असंभाव्य ते उंच बारीक चित्रे |
बहुरंग नानापरींची विचित्रे |
ऋषी तापसी देवधर्मे पवित्रें |
अनंते तया कर्तयाची चरित्रें ||१||
अढंचे अचाटे ऋषीदेव थाटे |
बहुसाल दाटे रूप लखलखाटे |
रुपी तोल दारी बहुसाल भारी |
अज्बसीदि दारी जनां सौख्यकारी ||२||
मनीं चटक लागे गुणीं चित्र जागे |
व्यवर्ता न भागे समस्ती विभागे |
मनांतील मौजा कटक फार फौजा |
भला लोक योजा तयाला न वाजा ||३||
बंहू बंद गाजे जर्नी कीर्ति माजे |
महद्भाग्य साजे गुणीं तो नवाजे |
खबर्दार लाजे रिपु दूरि भाजे |
समस्तांमधें थोर आवेश ताजे ||४||
तऱ्हे कोप नाही सदालस्य नाही |
कुडी वासना सर्व कांहीच नाही |
सदा सर्वदा गाजवीतो तडाखे |
बळें मस्त नेमस्त त्या लोक धाके ||५||
सदा मस्त तो हस्त नेमस्त भारें |
सदाफेर तालीम ते उंच स्वारें |
जबरजंग गाड्याच गाड्या कतारे |
बळें व्याघ्रसे ऊठती लोक सारे ||६||
बळें दल्ल खुदल्ल लाटीत लाटी ||
रिपुभार तो सर्व भेणें ललाटीं ||
पळों लागती लोक थाटीच थाटी ||
असंभाव्य मागून दाटीच दाटी ||७||
कटक बंद फावे पुढें कीर्ति धावे |
झडी घालिती लोक नेटे उठावे ||
जबरदस्त घाले रिपु ते निघाले ||
महिमंडळी सर्व सामर्थ्य चाले ||८||
पुढें देव देवालयें हाटकाचीं ||
भजा गोपुरें सीखरें नाटकाचीं ||
पुराणी हरीकीर्तन तीर्थयात्रा ||
पूजा ब्रह्मसंतर्पण संतपात्रा ||९||
पुरे पट्टण अट्टण दाट वस्ती ||
फिरे वावरे भोवती मस्त गती ||
असंभाव्य पिके बहुलोक धाला ||
महिमंडळी थोर आनंद जाला ||१०||
रुपासारीखें रुप नाना विकारी ||
किती येकला येक मोठा चितारी ||
म्हणे दास लोकास विलास केला ||
दिसेना कदा गुप्त होऊनि गेला |||| ११ ||