खोटे निवडिता खरे नाणे उरे |

तैसेचि विस्तारे तत्वज्ञान ॥१॥
तत्वज्ञान खोटे जाणोनि त्यागावे |

मग ओळखावे परब्रह्म ॥२॥
परब्रम्ह खरे संतसंगे कळे|

विवेके निवळे मार्ग काही ॥३॥
मार्ग काही कळे परीक्षा जाणता|

दिशाभुली होता मार्ग चुके ॥४॥
मार्ग चुके मन ऐसे न करावे |

सार्थके करावे दास म्हणे ॥५॥